Παρασκευή

Daewoo Industrial. General Motors Οι Κολοσσοί παγκόσμιας Τεχνολογίας !
Την εταιρία ίδρυσε το 1967 ο Kim Woo-jung με την ονομασία Daewoo Industrial. Daewoo σημαινει μεγάλο σύμπαν στα κορεάτικα.. Η εταιρία είχε 20 διαφορετικά τμήματα, αλλά δεν είχε κανένα οχημάτων.. Από το 1937 βέβαια, υπήρχε στην Κορέα η National Motor, η οποία μετονομάστηκε σε Saenara Motor το 1962 και εξαγοράστηκε το 1965 Shinjin Industrial, μετονομάστηκε σε Shinjin Motor κατά την συνεργασία με την Toyota, σε General Motors Korea το 1972 και ξανά σε Saehan Motor το 1976. Τελικά μετά την εξαγορά του 1982 μετονομάστηκε σε Daewoo Motor. To 2002, πέρασε ξανά στην κατοχή της GM.

Εθνική της Σαουδικής Αραβίας Ναυτιλίας (NSCSA), μέσω της θυγατρικής του εθνικού Chemical Carriers (NCC) έχει υπογράψει σύμβαση με την Daewoo Shipbuilding Μηχανολόγων Μηχανικών (DSME) για την κατασκευή SR245m εξειδικευμένες δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων. The vessel will be classed by (DNV) with full (IMO 2) notations and 75,000 DWT with cargo capacity of 86,000 cubic meters comprising fully segregated coated cargo tanks. Το πλοίο θα πρέπει να καταταχθεί από (DNV) με πλήρη (συμβολισμοί IMO 2) και 75.000 DWT με μεταφορική ικανότητα των 86.000 κυβικών μέτρων που περιλαμβάνει πλήρως διαχωρισμένες με επικάλυψη δεξαμενές φορτίου. Delivery is expected during 2013 and NCC has the option for a second vessel to be announced at a later date. Παράδοση αναμένεται κατά τη διάρκεια του 2013 και NCC έχει τη δυνατότητα για ένα δεύτερο πλοίο που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.ameinfo.com/237133.html&prev=http://blogsearch.google.gr/blogsearch%3Fhl%3Del%26oi%3Dspell%26ie%3DUTF-8%26lr%3D%26q%3DDaewoo%2B%25CE%25A4%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2581%26sa%3DN

Daewoo Κορέας Shipbuilding & Marine Engineering έχει μελανωμένο μια επιστολή προθέσεων με ΟΔΟ ιδιοκτήτη δεξαμενόπλοιο της Μαλαισίας για την κατασκευή τεσσάρων 320.000 dwt πολύ μεγάλο αργού μεταφορείς. ??The newbuilding price? ? τιμή Ο νέων ναυπηγήσεων
is thought to be $105m to $110m per ship for delivery in late 2012 and 2013. εκτιμάται ότι θα είναι $ 105 εκατ. σε $ 110 ανά πλοίο για παράδοση στα τέλη του 2012 και το 2013. ??AET is now accelerating fleet expansion to have 150 tankers consisting of VLCC's and MR products carriers. ΑΕΤ επιταχύνεται τώρα επέκταση του στόλου να έχει 150 δεξαμενόπλοια που αποτελείται από VLCC και ο κ. προϊόντα μεταφορέων. ??The owner had also ordered four 158,500 dwt suezmax tankers at Samsung Heavy Industries for $271.2m in total. Ο ιδιοκτήτης είχε παραγγείλει επίσης τέσσερις 158.500 dwt, τα δεξαμενόπλοια Suezmax στη Samsung Heavy Industries για $ 271.2m στο σύνολο. ??These are the first-ever suezmaxes for the shipping company and are set to be delivered between April and October 2012. Αυτά είναι το πρώτο στην ιστορία suezmaxes για τη ναυτιλιακή εταιρεία και που πρέπει να παραδοθούν μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2012.
http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.micportal.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D4063:aet-heads-to-dsme-for-tanker-spree%26catid%3D23:shipbuilding-info%26Itemid%3D36&prev=http://blogsearch.google.gr/blogsearch%3Fhl%3Del%26oi%3Dspell%26ie%3DUTF-8%26lr%3D%26q%3DDaewoo%2B%25CE%25A4%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2581%26sa%3DN

Daewoo Shipbuilding να αγοράσει μερίδιο στην S. Αποστολέας Αφρικής

According to a July 16 report from The Chosun Ilbo, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering said that it has signed a memorandum of understanding to acquire a 49% stake in South African shipping company Impinda. Σύμφωνα με την 16η του Ιουλίου έκθεση Η Chosun Ilbo, η Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering είπε ότι έχει υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης για να αποκτήσει μερίδιο 49% στη Νότια Αφρική ναυτιλιακή εταιρεία Impinda.
http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://workboatsinternational.com/news/work-boats-news/daewoo-shipbuilding-to-buy-stake-in-s-african-shipper/&prev=http://blogsearch.google.gr/blogsearch%3Fhl%3Del%26oi%3Dspell%26ie%3DUTF-8%26lr%3D%26q%3DDaewoo%2BShipbuilding%2B%2526%2BMarine%2BEngineering%26sa%3DN .
Η μάρκα ιδρύθηκε από τον Ελβετό μετανάστη Louis Chevrolet το 1911 και ετοιμάζεται να γιορτάσει την επέτειο των εκατό χρόνων της με το λανσάρισμα του επαναστατικού ηλεκτρικού οχήματος εκτεταμένης αυτονομίας Chevrolet Volt. Δ

Chevrolet ήταν συν-ιδρύθηκε από τον Louis Chevrolet, ένας οδηγός αυτοκινήτου αγώνα, και τον William C. Durant. William Durant, founder of General Motors, had been forced out of GM in 1910 and wanted to use Louis Chevrolet's designs to rebuild his own reputation as a force in the automobile industry. William Durant, ιδρυτή της General Motors, είχε εξαφανιστεί από GM το 1910 και επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει τα σχέδια Louis Chevrolet να ανασυγκροτήσει τη φήμη του ως δύναμη στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. On November 3, 1911, Chevrolet entered the automobile market to compete with the Ford Model T. A year later, the “Classic Six” was introduced. Στις 3 του Νοέμβρη του 1911, η Chevrolet εισήλθαν στην αγορά του αυτοκινήτου για να ανταγωνιστεί με το Ford Model T. Ένα χρόνο αργότερα, το "Classic Six" εισήχθη. The Classic Six was a five-passenger touring sedan equipped with a 299 in3 (4.9 L), six-cylinder engine capable of taking the car to a top speed of 65 miles per hour (104 km/h). Το Classic Έξι ήταν ένα πενταθέσιο σεντάν τουριστικών εξοπλισμένο με 299 in3 (4,9 L), έξι-κύλινδρο κινητήρα ικανή να αναλάβει το αυτοκίνητο σε μια κορυφαία ταχύτητα των 65 μίλια ανά ώρα (104 km / h).


Chevrolet first used its “bowtie” logo in 1913. Chevrolet χρησιμοποιήθηκε πρώτη "του Bowtie" λογότυπο το 1913. This logo is said to have been designed from wallpaper Durant once saw in a French hotel. Αυτό το λογότυπο είναι ότι έχει σχεδιαστεί από την ταπετσαρία Durant φορά είδα σε ένα γαλλικό ξενοδοχείο. Reportedly, in 1908, Will Durant detached a small piece and kept it in his wallet, waiting for the day he'd put it to use. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 1908, Will Durant ανεξάρτητο ένα μικρό κομμάτι και το κράτησε στο πορτοφόλι του, περιμένοντας την ημέρα που το είχε τεθεί σε χρήση. The Bowtie became an advertising icon, and is still the marquee of today's Chevrolet. Η Bowtie έγινε ένα εικονίδιο διαφήμιση, και εξακολουθεί να είναι η σκηνή της Chevrolet σήμερα.


In 1916, Chevrolet was profitable enough to allow Durant to buy a majority of shares in GM. Το 1916, η Chevrolet ήταν αρκετά επικερδές ώστε να καταστεί δυνατή Durant να αγοράσει την πλειοψηφία των μετοχών της GM. After the deal was complete in 1917, Durant was president of General Motors, and Chevrolet was merged into GM, becoming a separate division. Μετά το μοίρασμα ήταν πλήρης το 1917 Durant ήταν πρόεδρος της General Motors, και Chevrolet απορροφήθηκε από τη GM και έγινε ένα ξεχωριστό τμήμα. In the 1955 model year Chevrolet introduced the small block V8 engine, the most famous and versatile V8 engine ever produced. Στο του 1955 έτος μοντέλου Chevrolet παρουσιάζει το μικρό κινητήρα V8 μπλοκ, τα πιο διάσημα και ευέλικτη μηχανή V8 ποτέ. This engine became a hit with hot rodders and almost overnight became the engine of choice replacing the flathead Ford engine as the hot rodders preferred motor. Ο κινητήρας αυτός έγινε ένα χτύπημα με ζεστό rodders και σχεδόν εν μία νυκτί έγινε η κινητήρια δύναμη της επιλογής αντικαθιστά τις flathead κινητήρα Ford, όπως το ζεστό rodders προτίμησε κινητήρα. In 1955 the 265 cubic inch engine was the smallest V8 engine offered by the big three US automakers, however, no other US car could out perform it. Το 1955 οι 265 κυβικών ιντσών κινητήρας ήταν το μικρότερο κινητήρα V8 που προσφέρονται από τους τρεις μεγάλους αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ, ωστόσο, δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο των ΗΠΑ θα μπορούσε να εκτελεί έξω.


Famous Chevy models include the large and luxurious Impala (1958) and the innovative air-cooled rear-engined Corvair (1960-1969.) Chevrolet had a great influence on the American automobile market during the 1950s and 1960s. Διάσημα μοντέλα Chevy συμπεριλάβει το μεγάλο και πολυτελές Impala (1958) και η καινοτόμος αερόψυκτος κινητήρα όπισθεν Corvair (1960-1969). Chevrolet είχε μεγάλη επιρροή στην αμερικανική αγορά αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και του 1960. In 1963, one out of every ten cars sold in the United States was a Chevrolet. Το 1963, ένας στους δέκα αυτοκίνητα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένα Chevrolet.


Now let's take a peek at the 2007 line up of Chevrolet: Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στη γραμμή 2007 και μετά μέχρι της Chevrolet:


2007 Chevrolet Avalanche 2007 Avalanche Chevrolet


Chevy's redesigned 2007 Avalanche retains its forebear's midgate magic, but the entire package has been overhauled as part of GM's full-size truck platform revamp. Της Chevy επανασχεδιασμένο 2007 Avalanche διατηρεί midgate μαγεία πρόγονος του, αλλά ολόκληρο το πακέτο έχει αναθεωρήθηκαν στο πλαίσιο της πλήρους μεγέθους φορτηγό με πλατφόρμα της GM αναδιοργανώσουμε. Three trim levels are available: LS, LT and LTZ; each can be equipped with rear, or four-wheel drive. Τρία επίπεδα εξοπλισμού είναι διαθέσιμα: LS, LT και LTZ? Κάθε μία μπορεί να είναι εφοδιασμένα με πίσω, ή κίνηση στους τέσσερις τροχούς. At 221 inches long, the Avalanche is about the same length as its predecessor and just an inch short of Chevrolet's extended-length Suburban. Σε 221 εκατοστά μήκος, το Avalanche είναι περίπου το ίδιο μήκος με τον προκάτοχό του και μόλις μια ίντσα μικρότερη από επεκταθεί μήκους της Chevrolet Suburban. A coil-over-shock independent front suspension replaces the previous torsion bar arrangement. Πηνίο-over-σοκ ανεξάρτητες αναρτήσεις εμπρός αντικαθιστά την προηγούμενη συμφωνία μπαρ στρέψης. The 5.3-liter V-8 in the four-wheel-drive Avalanche LTZ makes 310 horsepower and 335 pounds-feet of torque. Το 5.3-λίτρων V-8 στους τέσσερις τροχούς Avalanche LTZ κάνει 310 ίππους και £ 335-πόδια της ροπής. Two-wheel-drive models carry a different version of the engine with slightly higher output, while a 6.0-liter V-8 is optional across the board. Δύο-wheel-drive μοντέλα φέρουν μια διαφορετική εκδοχή του κινητήρα με ελαφρώς υψηλότερη απόδοση, ενώ ένα 6,0-λίτρων V-8 είναι προαιρετικό σε όλα τα επίπεδα. All three engines come with a four-speed automatic transmission. Και οι τρεις κινητήρες έρχονται με ένα τετρατάχυτο αυτόματο κιβώτιο.


2007 Chevrolet Aveo 2007 Aveo Chevrolet


Longer, taller and wider than the outgoing Aveo, the new sedan has an all-new exterior and interior design that gives it a more upscale look. Πλέον, υψηλότερο και πλατύτερο από το απερχόμενο Aveo, το νέο sedan διαθέτει μια ολοκαίνουργια, εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό που προσδίδει μια πιο upscale βλέμμα. LS and LT trim levels will be offered and customers can look forward to a wide range of features, including a two-tone interior color scheme, a radio input jack for iPods, a power sunroof, a six-disc CD changer, and steering wheel-mounted audio and cruise controls. LS και LT επίπεδα εξοπλισμού θα προσφέρονται και οι πελάτες μπορούν να προσβλέπουν σε ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένου και ενός συστήματος εσωτερικού διχρωμία χρώμα, μια υποδοχή εισόδου ραδιόφωνο για iPods, μια ηλιοροφή εξουσία, έξι δίσκων CD changer, και το τιμόνι -mounted ήχου και ελέγχους κρουαζιέρα. Built to carry five 6-foot-tall adults, the larger Aveo also provides 12.4 cubic feet of trunk space, and that's before the 60/40-split rear seats are folded down. Κατασκευασμένο για τη μεταφορά πέντε 6-πόδι-ψηλό ενήλικες, οι μεγαλύτερες Aveo προσφέρει επίσης 12,4 κυβικά πόδια του χώρου κορμό, και αυτό πριν από την 60/40-split πίσω καθίσματα διπλωμένα. A 103-horsepower, 16-valve DOHC four-cylinder engine is mated to the Aveo's standard five-speed manual or optional four-speed automatic transmission. Μια 103-ιπποδύναμη, 16-βαλβίδων DOHC τεσσάρων κυλίνδρων του κινητήρα είναι ζευγαρώσει με το πρότυπο πεντατάχυτο μηχανικό ή προαιρετικά το Aveo το τετρατάχυτο αυτόματο κιβώτιο.


2007 Chevrolet Malibu 2007 Chevrolet Malibu


In the Malibu, a four-cylinder engine and two V-6s are offered. Στο Μαλιμπού, έναν τετρακύλινδρο κινητήρα και δύο V-6 προσφέρονται. For 2007, the smaller V-6 gains variable valve timing for an 8 percent power increase. Για το 2007, τα μικρότερα V-6 κέρδη μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων για να αυξήσει τη δύναμη 8 τοις εκατό. Other changes this year include standard side curtain airbags on all models (they were previously standard only on top-level Malibus), a passenger sensing system for the front airbags and available turn-by-turn directions with GM's OnStar service. Άλλες αλλαγές που φέτος περιλαμβάνει τις τυποποιημένες πλευρικούς αερόσακους κουρτίνας σε όλα τα μοντέλα (είχαν προηγουμένως πρότυπο μόνο σε υψηλού επιπέδου Malibus), ένας επιβάτης ανιχνευτικό σύστημα για τους εμπρόσθιους αερόσακους και τις διαθέσιμες κατευθύνσεις στροφή-από-τη σειρά με την υπηρεσία OnStar της GM. Trim levels include the base LS, as well as the LT and LTZ. Επίπεδα εξοπλισμού περιλαμβάνουν το LS βάσης, καθώς και την LT και LTZ. Compared with its predecessor, the current version has a slightly wider stance. Σε σύγκριση με την προκάτοχό της, η τρέχουσα έκδοση έχει ένα ελαφρώς ευρύτερο στάση. Mounted on a 106.3-inch wheelbase, the Malibu is 188.3 inches long overall. Συναρμολογημένα σε 106,3 ιντσών μεταξόνιο, το Malibu είναι 188,3 εκατοστά μήκος συνολικά. LS models ride 15-inch tires, the LT gets 16-inchers, and the new LTZ rides on 17-inch rubber. LS μοντέλα βόλτα 15-ιντσών ελαστικά, το LT παίρνει 16-inchers, και το νέο βόλτες LTZ στις 17-ιντσών από καουτσούκ. LTZ models feature aluminum wheels. LTZ μοντέλα διαθέτουν ζάντες αλουμινίου.


2007 Chevrolet Trailblazer 2007 Chevrolet Trailblazer


The 2007 TrailBlazer offers a standard 4.2-liter inline-six-cylinder engine as well as an optional 5.3-liter V-8 both working with a four-speed automatic transmission. Το 2007 Trailblazer προσφέρει ένα πρότυπο 4.2-λίτρων inline-έξι-κύλινδρο κινητήρα, καθώς και ένα προαιρετικό 5,3 λίτρων V-8 που εργάζονται τόσο με ένα τετρατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. The latter engine includes General Motors' Active Fuel Management technology, which deactivates four cylinders under light loads such as highway cruising. Ο τελευταίος κινητήρας περιλαμβάνει Active Fuel τεχνολογία της General Motors Management, η οποία απενεργοποιεί τέσσερις κυλίνδρους με ελαφρά φορτία, όπως το οδικό δίκτυο πλεύσης. TrailBlazers come in base LS and step-up LT trim levels. Trailblazers έρχονται σε LS βάση και βήμα-up LT επίπεδα φινιρίσματος. A high-performance SS model packs a sport-tuned suspension and a 6.0-liter V-8 from Chevrolet's Corvette sports car. Ένα υψηλής απόδοσης SS μοντέλο πακέτα ένα άθλημα-συντονισμένοι αναστολή και ένα 6,0-λίτρων V-8 από την Corvette σπορ αυτοκινήτων της Chevrolet. The TrailBlazer rides a 113-inch wheelbase and measures 191.8 inches long. Η βόλτα με Trailblazer ένα 113-ιντσών μεταξόνιο και τα μέτρα 191,8 εκατοστά μήκος.


Chevrolet is General Motors' largest brand currently offering 19 vehicles and many different enhanced versions. Η Chevrolet είναι η μεγαλύτερη μάρκα της General Motors σήμερα προσφέρει 19 οχήματα και πολλές διαφορετικές εκδοχές ενισχυμένη. The brand's vehicles range from compact cars to large SUVs. Η μάρκα οχημάτων που καλύπτουν το φάσμα από συμπαγή αυτοκίνητα σε μεγάλο SUV.